Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelarię radców prawnych z siedzibą w Krakowie tworzy zespół specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa, w tym w prawie budowlanym, administracyjnym oraz cywilnym. Znajomość przepisów regulujących kwestie związane z nowymi inwestycjami budowlanymi czy ze zmianami przeznaczenia obiektów już istniejących pozwala udzielać porad prawnych dotyczących uzyskiwania pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych oraz obejmujących zagadnienia związane z planem zagospodarowania przestrzennego Krakowa i innych miast i gmin.

Czym jest plan zagospodarowania przestrzennego?

Jest to akt prawa miejscowego. Przyjmuje się go w postaci uchwały rady gminy, która określa przeznaczenie oraz warunki i sposób zabudowy danego terenu. Rozmieszcza także inwestycje celu publicznego. Na plan zagospodarowania przestrzennego składa się część tekstowa oraz graficzna. Ów akt planistyczny razem z innymi przepisami reguluje prawo własności nieruchomości. Warto wiedzieć, że plan zagospodarowania przestrzennego nie może wykraczać poza obręb danej gminy, co oznacza, że dokument stworzony dla Krakowa obowiązuje wyłącznie na jego obszarze.

Co reguluje plan zagospodarowania przestrzennego w Krakowie?

Mowa tutaj między innymi o przeznaczeniu danych gruntów pod zabudowę jednorodzinną lub gospodarczą. Plan zagospodarowania przestrzennego, tak w Krakowie, jak i innych miastach i gminach, reguluje również minimalną wielkość działki budowlanej; część, w jakiej może zostać zabudowana; możliwość budowy szeregowej, bliźniaczej lub przymus budowy wolno stojącej; liczbę kondygnacji i maksymalną wysokość danej budowli; szerokość elewacji frontowej; rozwiązanie problemu mediów.

Jak wygląda plan zagospodarowania przestrzennego?

Każdy akt prawny ustalający przeznaczenie terenu leżącego w granicach miasta lub gminy podzielony jest na dwie części – tekstową oraz graficzną. Część opisowa musi zawierać informacje na temat podstaw prawnych i przepisów, które zostały uwzględnione podczas tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Oprócz tego powinna stanowić dokładne omówienie przeznaczenia terenów, typu i intensywności zabudowy oraz wyglądu obiektów w poszczególnych strefach (na przykład zastosowanych pokryć dachowych).

Graficzna część ma postać map z naniesionymi rysunkami i danymi, a jej integralnym elementem jest legenda wyjaśniająca poszczególne oznaczenia. Na mapie tej zaznaczone są granice działek, drogi, tereny rekreacyjne czy przeznaczone pod działalność handlową.

Plan zagospodarowania przestrzennego – doradztwo

Pomożemy i doradzimy zarówno inwestorom indywidualnym, jak i przedsiębiorcom, planującym budowę lub modernizację obiektów znajdujących się na obszarze Krakowa. Zapraszamy do kontaktu!