Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

Jedną z dziedzin, w jakich kancelaria prawna w Krakowie oferuje pomoc pracodawcom i pracownikom, jest prawo pracy. Mogą skorzystać ze wsparcia prawnika, który się w tym specjalizuje, świadcząc usługi związane z doradztwem oraz reprezentacją Klientów przed różnymi organami i instytucjami. W kancelarii prawnej dbamy o poufność informacji przekazywanych przez mocodawców.

Co reguluje prawo pracy?

Jego głównym zadaniem jest regulacja stosunków zawodowych pomiędzy zatrudniającym a zatrudnianym, w tym m.in. ich obowiązków. Zgodnie z tym pracodawcą może być: jednostka organizacyjna (nawet bez osobowości prawnej) oraz osoba fizyczna przyjmująca do pracy. Z kolei pracownikiem – każdy, komu powierzono wykonywanie określonych obowiązków zawodowych na podstawie umowy, powołania, wyboru, mianowania lub kontraktu spółdzielczego.

Prawo pracy obejmuje również m.in. spory zbiorowe, układy oraz pomoc w utrzymaniu właściwych warunków zatrudnienia w przedsiębiorstwach i organizacjach.

Zakres usług w ramach prawa pracy świadczonych dla przedsiębiorców

W jaki sposób prawnik praktykujący prawo pracy może pomóc przedsiębiorcom? Radca z kancelarii w Krakowie zajmuje się m.in.:

  • przygotowaniem i opiniowaniem dokumentacji pracowniczej – umów o: pracę, zachowaniu poufności, zakazie działalności konkurencyjnej czy kontraktów menedżerskich itp.,

  • opracowywaniem regulaminów i kodeksów,

  • reprezentacją Klienta w sporach toczących się przed organami administracji i sądami dotyczących ustalenia stosunku pracy i jego rozwiązania – np. klauzul zawartych w umowie, uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, odwołania od zwolnień dyscyplinarnych,

  • przygotowaniem apelacji od niekorzystnego wyroku,

  • doradztwem w zakresie zwolnień indywidualnych i zbiorowych.

Ponadto prawnik bierze udział w mediacjach i negocjacjach z pracownikami.

Zakres usług świadczonych dla pracowników

W jaki sposób kancelaria prawna pomaga pracownikom? W zakresie prawa pracy prawnik wspiera ich w sprawach dotyczących m.in.:

  • odwołań od decyzji: o rozwiązaniu umowy o pracę, Urzędu Skarbowego czy postanowień ZUS w sprawie zakwestionowania zasiłku lub przyznanego świadczenia rehabilitacyjnego,

  • przywrócenia do pracy,

  • odszkodowań – np. tytułu wypadku podczas realizacji obowiązków służbowych,

Oprócz tego radca prawny może zapewnić reprezentacje Klientów w sporach dotyczących braku wypłaty zaległego wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy oraz ekwiwalentu czy odprawy. Oferuje również wsparcie w sprawach o mobbing, dyskryminację i choroby zawodowe. Kancelaria prawna w Krakowie pomaga w napisaniu pozwów oraz innych dokumentów. 

Zasięgnięcie porady radcy może pomóc w wyjaśnieniu nurtujących wątpliwości oraz kwestii związanych z dalszym postępowaniem w sytuacji, gdy doszło do naruszenia przepisów prawa pracy. Analiza sprawy, umów lub innych dokumentów przeprowadzona przez prawnika pozwala też zdecydować, jakie kroki podjąć w dalszej kolejności – np. czy wnieść pozew przeciw pracodawcy.